Berlin International Economics Congress 2012 // March 2012

"Sierra Leone Day in Berlin"

Al-Hassan K. Kondeh (On behalf of the Embassy of Sierra Leone to Germany)

"Sierra Leone Day in Berlin"

Al-Hassan K. Kondeh (On behalf of the Embassy of Sierra Leone to Germany)
March 07th, 2012